fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.miroslavaskultety.sk je Ing. Tomáš Škultéty, adresa: Kollárova 1303/13, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 43782892, DIČ: 1075672180, IČ DPH: SK1075672180.

2. Zapísané v Živnostenskom registri.
3. E-mail: mirka@miroslavaskultety.sk .

4. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.miroslavaskultety.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

5. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania, či povolania.

6. Tovarom alebo službou sú všetky predajné produkty zverejnené na stránke www.miroslavaskultety.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.

7. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.miroslavaskultety.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (Skype, Google, Zoom, atď.).

9. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

10. Produkty a služby predávané prostredníctvom www.miroslavaskultety.sk sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Cena
1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

2. Predávajúci je platcom DPH. V objednávkovom formulári je uvedená cena bez DPH, aj konečná cena s DPH.

Objednávka
1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Platobné podmienky
Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.miroslavaskultety.sk je možné platiť nasledovným spôsobom:

- internetovým bankovníctvom (internet bankingom) prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho. Cenu produktu/tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru hradí zákazník bezhotovostne spôsobom a na účet zvolený v predajnom formulári.

- Pre bezhotovostné platby sú platobné metódy napojené na platobnú bránu spoločnosti ComGate Payments, a.s. ( https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana ), ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti ComGate Payments, a.s. Pre prípad otázok k platbám alebo reklamácii priamo k tejto spoločnosti sú jej kontaktné údaje nasledujúce:

ComGate Payments, a.s.

Gočárova trieda 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

Využiť môžete tieto možnosti platieb:

1. online platobnou kartou VISA, VISA elektrón, MasterCard, Maestro; ide o najrýchlejší spôsob zaplatenia online. Zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód – tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete najskôr požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý obdržíte SMSkou od svojej banky;

2. rýchlym bankovým prevodom (prostredníctvom tlačidiel jednotlivých bánk): Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a ďalšie; ide o okamžitú platbu prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte už pripravený platobný príkaz. Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky;

3.bankovým prevodom na základe faktúry.

Platba je jednorazová alebo vo vopred stanovených prípadoch opakovaná (s čím musí zákazník udeliť súhlas pri odoslaní objednávky a tento súhlas môže kedykoľvek zrušiť).
 
Zákazník je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie.
 
Kúpna cena je splatná do 14 dní od uzavretia zmluvy (od dátumu vystavenia faktúry), ak nie je uvedené inak, záväzok zákazníka uhradiť cenu za produkt/tovar či službu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Dodacie podmienky
1. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho
elektronickou formou, pomocou e-mailu je zaslaný ďalší postup kupujúcemu.
2. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej pod priečinky (propagácie, hromadné, spam).
3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu mirka@miroslavaskultety.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
4. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným
produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese: mirka@miroslavaskultety.sk

Prevod vlastníckeho práva
1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom
vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením
neoprávneným osobám.
5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na web- stránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Zodpovednosť za obsah webu
1. Webová stránka www.miroslavaskultety.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné
podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné
podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004
Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 04.04.2023.